شماره تماس مستقیم مرکز پزشکی و پرتو درمانی  شهید رجایی بابلسر

  ردیف واحد شماره مستقیم
 1 ریاست 5289262
 2 مدیریت و فاکس 5289257
 3 اداری و مالی 5289647
 4 پذیرش 5289648
5 پایگاه بسیج دانشگاه 5237300
 6 کارت خوان 5221790-5221791
 7 شتاب دهنده 5289256
 8 اپراتور 5289252-5289258
 9  اپراتور 528253-5289259
 10  اپراتور 5289255-5289260

   شماره تماس دلخلی مرکز پزشکی و پرتو درمانی  شهید رجایی بابلسر

 ردیف واحد شماره داخلی
 1 ریاست و مدیریت 115
 2 حراست 103
 3 رئیس امور مالی 116
 4 رئیس اداره عمومی 111
 5 حسابداری 110
 6 دبیرخانه 112
 7 کارگزینی 117
 8 ماشین نویسی 110
 9 منشی اداری 118
 10 نمازخانه و پایگاه بسیج 113
 11 تاسیسات 122
 12 مسئول بخش پرستاری 135
 13 بخش پرستاری 134
 14 تکنولوژیست 126
 15 فیزیک رادیوتراپی 123
 16 شتاب دهنده 132
 17 شتاب دهنده (فیزیک) 137
 18 پذیرش131-127 
 19 صندوق پذیرش 138
 20 داروخانه 136
 21 دکترکریمی 109
 22 دکترایاز 128
 23 دکتر اکرم 129
 24 دکتر مسلمی125
 25 دکتر عمران پور 106
 26اورژانس 142
 27 آزمایشگاه 124 
 28 رادیولوژی 140
 29 واحد نقلیه 141
 30 نگهبانی(درب ورودی) 120
 31 اطاق نگهبانی 139
 32 فروشگاه مرکز 105
 33 آشپزخانه  119
 34 انبار 121

 
 
>
 
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir