معاونت دارو و غذا

 

 ردیف واحد شماره مستقیم
 1معاونت 32194711
 2 نمابر 32194745
 3 انبار دارویی 32194686
 4      آزمایشگاه مواد غذایی 32205513
 5  واحد نظارت بر دارو 32207931
 6 اطلاع رسانی دارو 32204563
  7 مخدر 32205804

 
 
>
 
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir