معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

 ردیف واحد شماره داخلی شماره مستقیم نمابر
 1 معاونت توسعه 204 32190588 32199016
 2 مدیرپشتیبانی 204  32191842 
 3 کارگزینی 351 32190584 
 4 دبیرخانه 243 32196109 
 5 ماشین نویسی 224  
 6 دفترفنی 299 32190272 
 7بودجه  400-214 32190582 32197356
 8نیروی انسانی  224-351  
 9 اداره مالی 282 32190646 
 10 قراردادها 209  32193050
 11 حسابداری   3219056132197356 
 12 خدمات 246  32190621-32190845
 13 مهندس شریفی 272  32190631
 14 نقلیه 283 32190623 

 15

 انبار 284  
 16 رفاهی 232  32190611
 17 کارپردازی 218  32297357
 
 
>
 
آدرس : بابل ، خیابان گنج افروز ، دانشگاه علوم پزشکی بابل | تلفن: 6-01132199592 | فکس: 01132190181 | کد پستی: 47745-47176  |  E-mail: info@mubabol.ac.ir